Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

23/06/2024

22:32

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mops-rejowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.06.2013 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: XX.XX.XXXXr.

Oświadczenie sporządzono:  30.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W stosunku do w/w strony przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu w dniu XX.XX.XXXXr. skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Intern Inclusion Initiative (checkers.eiii.eu). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

 • strona internetowa www.mops-rejowiec.pl przeszła pozytywnie 613 testów i spełnia wymagania w 100%

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona www.mops-rejowiec.pl została zaprojektowany tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Dodatkowo, strona została zaopatrzona w dedykowany panel umieszczony w prawej części okna przeglądarki z następującymi funkcjami:

 • zmiana kontrastu
 • zmiana wielkości liter
 • zmiana wysokości linii
 • zmiana wysokości liter
 • zmiana odstępów między wierszami
 • zmiana szerokości liter

Informacja o wybranych przez użytkownika funkcjach jest zapisywana w plikach cookies przeglądarki, dzięki czemu, raz wprowadzone zmiany będą widoczne na każdej z podstron.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis był zgodny ze standardami WCAG 2.1 AA.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki np.:

Zmiana rozmiaru czcionki:

 • powiększ Ctrl + +
 • pomniejsz Ctrl + 
 • rozmiar pierwotny Ctrl 0

Nawigacja między elementami:

 • następny TAB
 • poprzedni SHIFT + TAB
 • przejdź ENTER

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje dodatkowe

 • publikacja strony www.mops-rejowiec.pl

 • strona jest aktualizowana na bieżąco

 • kontakt w sprawie dostępności cyfrowej i adres instytucji: MOPS w Rejowcu Fabrycznym; tel.: 82 5663 013; e-mail: mopsrf@rejowiec.pl

 • Ośrodek dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność istotnych elementów stron internetowych była na poziomie WCAG 2.1 AA

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym

 • Budynek przy ul. Lubelskiej 24 stanowi siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w budynku parterowym
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Lubelskiej 24
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe
 • Główne wejście do budynku od ul. Lubelskiej 24
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Korytarz w budynku dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych odpowiednia szerokość nie utrudnia poruszania się
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 266575
Wczytywanie