Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

18/05/2024

08:58

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, która przyznano dodatek mieszkaniowy oraz jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł miesięcznie,
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł miesięcznie;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł miesięcznie.

Przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

Decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej oraz zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art.21 pkt 97a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 259110
Wczytywanie