Ogłoszenie o sposobie wydawania Karty Dużej Rodziny

PDF Drukuj Email
wtorek, 15 lipca 2014 07:16

W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 roku uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym informuje:

 

 1. 1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • • w wieku do ukończenia 18 roku życia,

  • • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

  • • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 2. 2. Karta Dużej Rodziny przysługuje, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:

  • • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. 3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu.

 4. 4. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:

  • • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24, w godz. 7.30-15.30

 5. 5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku.

 6. 6. Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24

 7. 7. Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje w oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  • • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica– dokument potwierdzający tożsamość;

  • • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  • • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  • • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 8. 8. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

 9. 9. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review