Czym jest MOPS

PDF Drukuj Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym jest jednostką organizacyjną Miasta Rejowiec Fabryczny. Celem polityki społecznej jest tworzenie warunków budowania zintegrowanego i efektywnego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców.

Założenia polityki społecznej są zdefiniowane wokół czterech głównych obszarów:

 • przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu najsłabszych grup społecznych żyjących w ubóstwie, wynikającym szczególnie z bezrobocia w połączeniu z takimi dysfunkcjami jak: niezaradność opiekuńczo - wychowawcza rodziców, bezdomność, alkoholizm, narkomania,
 • rozwój systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • rozwój systemu pomocy dziecku i rodzinie w celu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie,
 • wdrażanie i koordynacja strategii integracji i polityki społecznej.

Założenia polityki społecznej realizowane są poprzez:

 • zagwarantowanie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu i realizacji systemowych działań na rzecz integracji i wyrównywania szans grup największego ryzyka,
 • prowadzenie działań umożliwiających wykorzystanie środków finansowych Funduszy Strukturalnych, w oparciu o zasadę partnerstwa i współpracę różnych podmiotów działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
 • opracowanie i realizację programów zgodnych z celami strategii integracji i polityki społecznej,
 • tworzenie nowych form mieszkalnictwa chronionego, w tym budownictwa socjalnego,
 • podejmowanie działań profilaktyczno - interdyscyplinarnych, kompleksowych, skoordynowanych na rzecz dzieci i ich rodzin,
 • pobudzanie społecznej aktywności ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb we własnym zakresie - od pomocy ku samopomocy,
 • współtworzenie ośrodków przeznaczonych dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób bezrobotnych),
 • specjalistyczne szkolenia dla kadry pracującej z osobami z grup szczególnego ryzyka

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ


Zasady przyznawania pomocy określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Według ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której zadaniem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz zapobiegać powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Rodzaj, forma i rozmiar udzielonej pomocy powinny stymulować osobę, rodzinę do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów przy wsparciu ze strony profesjonalistów - pracowników socjalnych. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje - z pewnymi zastrzeżeniami - osobom i rodzinom w przypadku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonego kryterium dochodowego.

Poza spełnianiem kryterium dochodowego, konieczne jest wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ustawie o pomocy społecznej lub też innych okoliczności, uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.


 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review