Dobry start

PDF Drukuj Email
czwartek, 14 czerwca 2018 13:47


Rządowy program „ Dobry start” 300 plus

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „dobry start” (Dz.U. poz. 1061) określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).

Świadczenie w ramach programu „ Dobry Start” przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się (osobom pełnoletnim niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem alimentów).

Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo na dziecko.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

  2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Ważne !!!

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie nie przysługuje również na uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych ani studentów.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia w ramach realizowanego programu „Dobry Start” można składać:

  • od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,

  • od 01 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku w wersji papierowej

Wnioski złożone po dniu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących rządowego programu „ Dobry Start” można uzyskać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Lubelska 24 od poniedziałku do piątku w godz.7-30 -15.30 lub telefonicznie pod nr telefonu (82) 5663013 .

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Link do wniosku: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review