Dodatki mieszkaniowe

PDF Drukuj Email

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr. 71 poz. 734)

2. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 208, poz. 1535 )

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ).


Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy


 

Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

* najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, ( dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością miasta - czyli lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, czy też mieszkań w domu prywatnym czynszowym jak i mieszkań wynajmowanych )

* członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

* osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

* innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem ( na podstawie umowy użyczenia )

* osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.


Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego?


 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:

Pierwszy warunek - dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r kwota najniższej emerytury wynosi 728,18 zł ( Monitor Polski z dnia 16 lutego 2011 r ) obowiązuje od 01marca 2011 roku. Za dochód uważa sie wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Aby obliczyć średni miesięczny należny dochód gospodarstwa domowego podzielić przez 3 ( liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wynik naszego obliczenia da nam odpowiedź czy możemy ubiegać się o dodatek. Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2011 r wynosi 728,18 zł ( UWAGA: Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń ).


WAŻNE!!!


 

O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się również gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wymienionych powyżej z zastrzeżeniem, iż kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości wyliczonego dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę ( o kwotę nadwyżki ).

Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu. Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz, kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczeniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia ( użytkowa ) nie może być większa ( z wydatkami opisanymi poniżej )niż powierzchnia określona ustawowo ( powierzchnia normatywna ):

* dla 1 osoby 35 m²

* dla 2 osób 40 m²

* dla 3 osób 45 m²

* dla 4 osób 55 m²

* dla 5 osób 65 m²

* dla 6 osób 70 m²

* więcej niż 6 osób + 5 m² na osobę Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

1) 30% lub

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie ( gospodarstwie domowym ) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą ( art. 5 ust. 5 ) i wymienionych powyżej ustępstwach, powierzchnia normatywna nie może przekroczyć:

● + 30%

* dla 1 osoby 45,5 m²

* dla 2 osób 52,0 m²

* dla 3 osób 58,5 m²

* dla 4 osób 71,5 m²

* dla 5 osób 84,5 m ²

* dla 6 osób 91,0 m²

● + 50% - udział pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu

* dla 1 osoby 52,5 m²

* dla 2 osób 60,0m²

* dla 3 osób 67,5m²

* dla 4 osób 82,5m²

* dla 5 osób 97,5m²

* dla 6 osób 105,0m²

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m² powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa. Ustawa dopuszcza jeszcze dwie możliwości kiedy można powierzchnię normatywną dodatkowo powiększyć.

1. Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, na każdą następną osobę zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m².

2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m², przy spełnieniu określonych ustawowo warunków.

Podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:

● najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do użytkowania lokalu ( z wyjątkiem wymienionych poniżej) - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

● członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opał za energię cieplną: wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

● właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomości; wspólną z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

●osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

● wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrewne w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy

● opłaty poza czynszem, które obowiązywałby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Jeżeli osobie przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa powyżej , przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotę stanowiąca:

15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,

12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2- 4 osobowym,

10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 - osobowym i większym.

Jeżeli miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest równy lub większy od 150% kwoty najniższej emerytury tj. 1092,27 zł, lecz nie przekracza 175% tej kwoty tj. 1274,31 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 100% najniższej emerytury tj. 728,18 zł lecz nie przekracza 125% tej kwoty tj. 910,22 zł w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,

15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,

12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie5- osobowym i większym.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych ogranicza wielkość wypłaconych dodatków. Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekroczyć 70% wydatków faktycznie poniesionych na utrzymanie lokalu 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się jeśli jego kwota była niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, zarządcy domu bądź osobie uprawnionej, w tym samym terminie wypłaca się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Powody przyznania dodatku mieszkaniowego .

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, to wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku wówczas decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie dodatek mieszkaniowy wypłaca się za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Osoba, w stosunku do której z powodu nie uregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Możliwość odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Przeprowadzający go upoważniony pracownik może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym,zawierającym w szczególności dane dotyczące posiadanych:

● ruchomości i nieruchomości,

● zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Podstawą do odmowy może być też stwierdzeni, że faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach.

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review