PDF Drukuj Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym w 2012 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społeczno - zawodowych u 10 bezrobotnych ( 6K/4M) mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny. W dzisiejszych czasach bezrobocie jest najistotniejszym problemem współczesnego świata. To również główny problem społeczny Miasta Rejowiec Fabryczny. Bezrobocie przede wszystkim niesie ze sobą wiele problemów w zakresie społecznym, ekonomicznym i politycznym. Długotrwały brak zatrudnienia wpływa na ogólne funkcjonowanie nie tylko poszczególnych osób, ale także ich rodzin.

Bezrobocie często stanowi źródło ubóstwa, nieporozumień, agresji oraz rodzi patologie – alkoholizm, narkomania, przestępczość. Prowadzi do utrwalenia niepokojącego zjawiska, jakim jest wykluczenie społeczne. Złą sytuację pogłębia fakt, że większość osób bezrobotnych posiada niskie wykształcenie, bądź ich kwalifikacje zawodowe uległy dezaktualizacji. Ludzie Ci mają problemy z poczuciem własnej wartości, charakteryzują się brakiem motywacji do wszelkich działań. Niepokojący jest przy tym fakt, że większość z tych osób, korzysta z pomocy od wielu lat, co świadczy o pewnym uzależnieniu oraz zrzuceniu odpowiedzialności za swoje życie na innych ludzi i instytucje (postawa roszczeniowa).

Wyżej przedstawione problemy wskazują na konieczność objęcia tychże osób kompleksowym systemem wsparcia. Dlatego też w projekcie przewidziano działania w sferze aktywizacji zawodowej i społecznej.


Dobór grupy docelowej realizowany był na podstawie analizy dokumentacji wewnętrznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzonej pracy socjalnej w środowisku i analizie ankiet zgłoszeniowych oraz rozmów indywidualnych z uczestnikami. Proces rekrutacji jest zgodny z polityką równych szans ponieważ zapewnia jednakowy dostęp i możliwości wzięcia udziału w projekcie.


Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt umożliwia:

- nabycie lub zwiększenie kompetencji społecznych

- podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości oraz motywacji do zmian

- podniesienia lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz wzrost szansy powrotu na rynek pracy

- eliminację barier społecznych i budowanie przynależności do środowiska lokalnego

- powrót do aktywnego życia społecznego

Proponowane formy wsparcia;

- diagnoza zawodowa i społeczna

- doradztwo zawodowe i psychologiczne (indywidualne i grupowe)

- kursy zawodowe

- praca socjalna

- wsparcie finansowe

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review