Informacje o projekcie

PDF Drukuj Email

Projekt „ Na dobrej drodze-aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowany jest do 10 bezrobotnych mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych uczestników projektu.

Każdy uczestnik zostanie objęty 3 instrumentami aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej lub zdrowotnej.

W ramach projektu planowane jest:

  • - doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe)

  • - wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe)

  • - kursy szkolenia zawodowe podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe

  • - odbycie 6 – miesięcznego stażu w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu

  • - wyjazd integracyjno-edukacyjny Zamość – Roztocze

  • - wyjazd na sztukę do Teatru Osterwy w Lublinie

  • - wsparcie finansowe (wkład własny do projektu)

Realizacja projektu systemowego przyczyni się do zwiększenia możliwości powrotu uczestników projektu na rynek pracy poprzez wzrost umiejętności społeczno – zawodowych.

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review