Stypendia i zasiłki szkolne

PDF Drukuj Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym, rozpoczął w 2011 roku realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Rejowiec Fabryczny wynikającej z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

Kwotą uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne jest „ kwota bazowa” której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz.U. Z 2009 r nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Aktualnie wynosi ona 351 zł na osobę w rodzinie.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,

 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:

 • uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 • wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głebokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu zakończenia jego realizacji

 • słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać do 15 września 2011r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2011r, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym ul. Lubelska 24, pokój nr 4

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od października do czerwca danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym

wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu
nauczania, w szczególności:

 • zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych

 • zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę

 • opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych

 • opłat za udział w wycieczkach szkolnych: wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie :

 • faktur

 • rachunków imiennych

 • dowodów wpłaty

 • imiennych biletów

Wydatki związane z wyjazdami zbiorowymi (wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy

 • datę wystawienia

 • nr dokumentu

 • nazwę przedmiotu podlegającego refundacji

 • formę zapłaty

 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna prawnego.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia np., choroba, pożar, kradzież, śmierć itp.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 • podręczniki szkolne

 • słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne

 • lektury szkolne, edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe, abonament internetowy za okres wrzesień – czerwiec , instrumenty muzyczne do nauki gry

 • artykuły szkolne ( piśmiennicze, papiernicze, biurowe )

 • tornister, plecak szkolny

 • strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego ( dres sportowy, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry)

 • obuwie sportowe ( adidasy, tenisówki, trampki)

 • strój kąpielowy, czepek, klapki na basen

 • strój szkolny ( wymagany regulaminem szkolnym)

 • strój ochronny na praktyki

 • sprzęt komputerowy ( komputer, monitor, drukarka)

 • biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka na biurko

 • czesne za naukę w szkole, płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym ( korepetycje, kursy nauki języków obcych, zajęcia sportowe, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie)

 • zwrot kosztów dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania

 • zakwaterowanie w internacie, bursie, stancji

 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, wyjścia do kina , teatru.


Ważne!

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę. Istotne jest także by np. plecak, obuwie, odzież itp. miały adnotacje „szkolne” lub „sportowe”

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.


^do góry

 
joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review