Świadczenia rodzinne
Dobry start PDF Drukuj Email
czwartek, 14 czerwca 2018 13:47


Rządowy program „ Dobry start” 300 plus

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „dobry start” (Dz.U. poz. 1061) określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).

Świadczenie w ramach programu „ Dobry Start” przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się (osobom pełnoletnim niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem alimentów).

Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo na dziecko.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

  2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Ważne !!!

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie nie przysługuje również na uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych ani studentów.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia w ramach realizowanego programu „Dobry Start” można składać:

  • od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,

  • od 01 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku w wersji papierowej

Wnioski złożone po dniu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących rządowego programu „ Dobry Start” można uzyskać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Lubelska 24 od poniedziałku do piątku w godz.7-30 -15.30 lub telefonicznie pod nr telefonu (82) 5663013 .

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Link do wniosku: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie 
Zmienia się wysokość zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego PDF Drukuj Email
wtorek, 16 sierpnia 2016 18:10

Od dnia 01 listopada 2016r. zmienia się wysokość zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego ,tj

  • • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 . roku życia będzie wynosił 95,00 zł miesięcznie;

  • • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia będzie wynosił 124,00 zł miesięcznie;

  • • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 r. życia będzie wynosił 135,00 zł miesięcznie ;

Więcej…
 
Rodzina 500 plus PDF Drukuj Email
środa, 24 lutego 2016 18:47

Komunikat 500+ okres świadczeniowy 2018/2019


Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2018/2019

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2018/2019 można składać od 1 lipca 2018 r. online a od 1 sierpnia 2018 r. w wersji tradycyjnej (papierowej).

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 brane będą pod uwagę dochody za 2017 rok, z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (w wersji papierowej) będzie można składać: osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub drogą pocztową.

 

Kontakt tel. 82 563 30 13

 

 

 
PDF Drukuj Email

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez okres:

• 52 tygodni- w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodzie

• 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci podczas jednego porodu

• 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci podczas jednego porodzie

• 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci podczas jednego porodzie

• 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci podczas jednego porodzie

• Miesięczna wysokość świadczenia rodzicielskiego do wypłaty będzie wynosiła 1 000,00 zł.

• Świadczenie rodzicielskie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego!!!

• Świadczenie rodzicielskie będzie wliczane jako dochód uzyskany do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego będzie można składać od 01 stycznia 2016r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym ul. Lubelska 24

 


Informacja na temat składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016

 

• gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek do dnia 30września 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata za miesiąc listopad 2015r. następuje do dnia 30 listopada 2015r.

• gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek od dnia 01 października 2015r. do 30 listopada 2015r. ustalenie prawa doi świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2015 następuje do dnia 31 grudnia 2015r.


Akty prawne

• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna"

• Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2015 r., poz. 995)

• Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217)

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz.114)

• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r., poz. 567)

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 2284)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234)

 


Od 01 listopada 2015r. zmienia się wysokość kryterium dochodowego uprawniające do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków.

Kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o zasiłek rodzinnych zostało podniesione do kwoty 674,00 zł ( miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę), gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne do 764,00 zł ( miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę).

Wysokość zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2015r. będzie wynosiła:

89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5.r.ż

♦ 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż do ukończenia 18 r.ż


129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 r.ż do ukończenia 24 r.ż

Wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2015r. będzie wynosiła:

185,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka , nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

90,00 zł miesięcznie dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

80,0,0 zł miesięcznie dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 r.ż;

100,00 zł miesięcznie dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż do ukończenia 24 r.ż;

105,00 zł miesięcznie dodatku na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum ( gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej;

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian !!!

dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;

zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;

specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.

Nie zmieni się także wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł). 


joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review