Świadczenia rodzinne
Zmienia się wysokość zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego PDF Drukuj Email
wtorek, 16 sierpnia 2016 18:10

Od dnia 01 listopada 2016r. zmienia się wysokość zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego ,tj

  • • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 . roku życia będzie wynosił 95,00 zł miesięcznie;

  • • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia będzie wynosił 124,00 zł miesięcznie;

  • • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 r. życia będzie wynosił 135,00 zł miesięcznie ;

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez okres:

• 52 tygodni- w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodzie

• 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci podczas jednego porodu

• 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci podczas jednego porodzie

• 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci podczas jednego porodzie

• 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci podczas jednego porodzie

• Miesięczna wysokość świadczenia rodzicielskiego do wypłaty będzie wynosiła 1 000,00 zł.

• Świadczenie rodzicielskie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego!!!

• Świadczenie rodzicielskie będzie wliczane jako dochód uzyskany do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego będzie można składać od 01 stycznia 2016r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym ul. Lubelska 24

 


Informacja na temat składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016

 

• gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek do dnia 30września 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata za miesiąc listopad 2015r. następuje do dnia 30 listopada 2015r.

• gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek od dnia 01 października 2015r. do 30 listopada 2015r. ustalenie prawa doi świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2015 następuje do dnia 31 grudnia 2015r.


Akty prawne

• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna"

• Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2015 r., poz. 995)

• Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217)

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz.114)

• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r., poz. 567)

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 2284)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234)

 


Od 01 listopada 2015r. zmienia się wysokość kryterium dochodowego uprawniające do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków.

Kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o zasiłek rodzinnych zostało podniesione do kwoty 674,00 zł ( miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę), gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne do 764,00 zł ( miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę).

Wysokość zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2015r. będzie wynosiła:

89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5.r.ż

♦ 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż do ukończenia 18 r.ż


129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 r.ż do ukończenia 24 r.ż

Wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2015r. będzie wynosiła:

185,00 zł miesięcznie dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka , nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

90,00 zł miesięcznie dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

80,0,0 zł miesięcznie dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 r.ż;

100,00 zł miesięcznie dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż do ukończenia 24 r.ż;

105,00 zł miesięcznie dodatku na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum ( gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej;

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian !!!

dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;

zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;

specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.

Nie zmieni się także wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł). 


joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review