Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

12/07/2024

23:13

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE
L.2016.119.1) informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24, 22-170 Rejowiec Fabryczny, reprezentowany przez
Dyrektora.
2) Kontakt z Panią Katarzyną Żółkiewską – Malicką Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod
adresem email: IODO@zeto.lublin.pl.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa;
• podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody
przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 272072
Wczytywanie