Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

18/05/2024

08:43

Projekt „Efektywna i skuteczna pomoc społeczna”

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia-działań w projekcie na 2021 rok

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przystąpił do realizacji projektu Efektywna i skuteczna pomoc społeczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Umowę nr POWR.02.05.00-00-0322/19-00 z dnia 07 stycznia 2020 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 podpisano z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabryczny. Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.07.2021 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości obsługi klientów MOPS poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka, nakierowane na oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz bardziej efektywne wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego tj. wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez poprawę jakości pracy socjalnej i realizowanych usług, oddzielenie ich od pracy administracyjnej a także poprawę warunków technicznych do obsługi klientów.

Dzięki wsparciu EFS pracownicy socjalni podniosą swoje kompetencje, nabędą nowe umiejętności interpersonalne oraz zawodowe w zakresie pracy socjalnej, obsługi klienta i zagadnień prawno – administracyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 280 606,25 zł. Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 259095
Wczytywanie