Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

23/06/2024

22:19

Projekt „Nowy początek”

Podstawowe informacje o projekcie “Nowy początek”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: 11.1 Aktywne włączenie

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Okres realizacji projektu: od: 2019-11-01 do: 2021-10-31

Całkowita wartość projektu: 754 147,75 zł

Kwota dofinansowania UE: 641 025,58 zł

Wkład własny: 113 122,17 zł (zasiłki celowe, okresowe oraz wkład rzeczowy w postaci użyczenia pomieszczeń)

Koszty pośrednie: 150 829,55 zł

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 40 osób (24K i 16M) – klientów MOPS w Rejowcu Fabrycznym zamieszkujących obszary rewitalizowane, poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie 1.11.2019 do 31.10.2021.

Główne rezultaty projektu:

  • 10 uczestników, w tym 8 kobiet uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu;
  • 3 uczestników, w tym 2 kobiety będzie poszukiwało pracy po opuszczeniu programu;
  • 4 uczestników, w tym 3 kobiety podejmie pracę po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Główne produkty projektu:

  • dla 40 uczestników i ich rodzin zostanie opracowana indywidulana ścieżka reintegracji,
  • 20 uczestników zostanie objętych kompleksowym poradnictwem psychologicznym i zawodowym;
  • 14 uczestników odbędzie szkolenia i kursy zawodowe, a także 6-miesięczny staż zgodny z kierunkiem kształcenia;
  • 6 uczestników otrzyma wsparcie w postaci prac społecznie użytecznych;
  • 20 uczestników wraz z rodzinami otrzyma wsparcie mediatora rodzinnego, pedagoga ulicznego oraz weźmie udział w wydarzeniach z zakresu nauki spędzania czasu wolnego z rodziną.
Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 266567
Wczytywanie