Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

12/07/2024

22:40

Rodzina 500 plus

Świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022.

Wnioski można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej za pomocą portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), platformy elektronicznej PUE ZUS, systemów bankowych oraz platformy Epuap);
  • od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej osobiście w siedzibie Ośrodka lub drogą pocztową oraz drogą elektroniczną.

Prawo do świadczenia 500+ będzie przyznawane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500 plus obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Prawo do świadczenia wychowawczego nie jest również uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata
do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.

do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

do 31 października 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.

Telefon do kontaktu: 82 566 30 17

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Wnioski o 500+ na nowych zasadach będzie można składać:

  • od 1 lipca 2019 r. – wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
  • od 1 sierpnia 2019 r. – w formie tradycyjnej (osobiście lub drogą pocztową) oraz elektronicznej.

Jeżeli wniosek o 500+ zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. (dotyczy świadczeń na dzieci, które dotychczas nie były objęte programem) świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Rodzice, którzy pobierają 500+ na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek na wszystkie dzieci ( w tym tzw. pierwsze). W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które dotychczas nie pobierali 500+), a od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które mają przyznane 500+ do 30 września 2019 r.)

Od 1 lipca 2019 r. odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przy ulicy Lubelskiej 24.

 

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Czego zmiana dotyczy

Co się zmieni od 1 lipca 2019 r.

Kryterium dochodowe

500+ bez kryterium dochodowego

Posiadanie alimentów na dziecko

Brak wymogu przedstawiania przez samotnego rodzica tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na dziecko

Sposób rozstrzygania sprawy

Informacja o przyznaniu świadczenia przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej lub do odebrania osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Lubelskiej 24.

Odmowa przyznania świadczenia w formie decyzji.

Okres świadczeniowy

Do maja 2021 r. (jednorazowo wydłużony). Następny okres świadczeniowy od czerwca 2021 r. do maja 2022 r.

Przyznanie 500+ po urodzeniu dziecka

Od daty urodzin (z wyrównaniem) w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od jego urodzenia

Przyznanie 500+ w przypadku śmierci rodzica (jak również opiekuna faktycznego lub prawnego)

W przypadku śmierci jednego z rodziców (opiekunów), któremu wcześniej przyznano świadczenie na dziecko, rodzic (opiekun), który został z dzieckiem, celem zachowania ciągłości świadczenia 500+ będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty śmierci drugiego rodzica.

 

Okres świadczeniowy trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Wniosek złożony wraz

z dokumentami

500+ przysługuje począwszy

Ustalenie prawa i wypłata

Od 1 lipca 2019 r.

do 31 sierpnia 2019 r.

– od 1 lipca – wyłącznie wnioski elektroniczne,

– od 1 sierpnia – wnioski w formie tradycyjnej i elektronicznej.

– Od 1 lipca 2019 r.

dotyczy dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019 r.

– Od 1 października 2019 r.

dotyczy dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019 r.

Do 31 października 2019 r.

Od 1 września 2019 r.

do 30 września 2019 r.

– Od 1 lipca 2019 r.

dotyczy dzieci na które nie jest przyznane 500+ do 30 września 2019 r.

– Od 1 października 2019 r.

dotyczy dzieci na które jest przyznane 500+ do 30 września 2019 r.

Do 30 listopada 2019 r.

Od 1 października 2019 r.

do 31 października 2019 r.

– Od 1 października 2019 r.

Do 31 grudnia 2019 r.

Więcej informacji na temat zmian znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-zmiany-w-programie-rodzina-500

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 272063
Wczytywanie