Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

12/07/2024

22:03

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.
Zakres usług opiekuńczych obejmuje zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Odpłatność za usługi opiekuńcze została ustalona Uchwałą Nr V/39/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Odpłatność za jedną godzinę usług uzależniona jest od posiadanego dochodu. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 776,00 zł lub w przypadku osoby w rodzinie tj. 600,00 zł

Opłata za usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto MOPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

W 2023 r. całkowity koszt usługi, tj. 100% za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 25,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie przepisu art. 18 ust 3 ustawy o pomocy społecznej, gmina organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr.189, poz. 1598 z późn. zm).

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może być przyznana osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie może go zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, na terenie miasta Rejowiec Fabryczny, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu m.in. fizjoterapeuty, pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny. Pomoc przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, a odpłatność nalicza się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, tj. 776,00 zł.

Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto MOPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

W 2021 r. całkowity koszt usługi tj. 100% za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 40,00 zł.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 272049
Wczytywanie