Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

24/06/2024

00:22

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Opublikowano: 26 czerwca 2020

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+).

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Program „Dobry start” nie obejmuje również studentów.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start należy złożyć w gminie, w której mieszkamy.

Wnioski o świadczenie dla rodziców zamieszkujących na terenie miasta Rejowiec Fabryczny będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przy ulicy Lubelskiej 24.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będzie można składać już od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną za pomocą:

  • portalu empatia.mrpips.gov.pl

  • portalu PUE ZUS,

  • bankowości elektronicznej,

od 3 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (papierową).

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-sierpień, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września 2020 r. W przypadku wniosków składanych w kolejnych miesiącach tj. wrzesień 2020 r. – listopad 2020 r. rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ważne!

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r.

W związku z obowiązującym w naszym kraju stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zachowanie bezpieczeństwa kontaktów a także Państwa wygodę i usprawnienie obsługi realizacji świadczeń zachęcamy do składania wniosków o świadczenie drogą elektroniczną.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej (300+) zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie przekazywana na adres e-mail podany we wniosku. W razie braku adresu e-mail odbioru informacji dokonuje się osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Gdzie uzyskać informacje?

Obowiązujące akty prawne:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Wnioski można pobrać na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przy ulicy Lubelskiej 24.

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 266621
Wczytywanie