Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

23/06/2024

23:59

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Rejowiec Fabryczny – ankieta

Opublikowano: 5 stycznia 2023

Drodzy Mieszkańcy,

Miasto Rejowiec Fabryczny prowadzi obecnie proces rewitalizacji.

W ramach tych działań zostanie wyznaczony w przestrzeni miasta obszar rewitalizacji, gdzie skoncentrowane zostaną działania sprzyjające podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz opracowywany zostanie Gminny Program Rewitalizacji, w którym określone zostaną konkretne działania rewitalizacyjne jakie będą w tym obszarze podejmowane.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne i gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne – ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Może ona przyczyniać się do aktywizacji mieszkańców, uruchomiania nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców i przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych oraz gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania wyznaczania obszaru rewitalizacji, a następnie opracowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rejowiec Fabryczny, będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość określania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.

W związku z powyższym w ramach prac zaplanowano m.in. realizację badań społecznych skierowanych do mieszkańców. Niniejsza ankieta stanowi pierwszy element wspólnej rozmowy o przyszłości naszego miasta. Wyniki badań w postaci opinii mieszkańców pozwolą nam dokładniej poznać lokalne potrzeby i na ich podstawie m.in. wyznaczyć obszar rewitalizacji i opracować Gminny Program Rewitalizacji.

Gorąco zapraszam do skorzystania z możliwości przekazania swych opinii poprzez wypełnienie zamieszczonej tutaj ankiety.

Link do ankiety: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php/583159?newtest=Y&lang=pl

Każdy głos udzielony w tej ważnej dla Rejowca Fabrycznego debacie jest niezwykle cenny.

Czas wypełniania to około 10 – 15 minut.

Bardzo serdecznie proszę o poświęcenie tego czasu dla naszego miasta.

Stanisław Bodys

Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 266615
Wczytywanie