Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

23/06/2024

22:05

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 czerwca 2010 r.

3. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

4. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

5. Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z 29 grudnia 2005 r.

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

7. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


Kto i kiedy może otrzymać świadczenie z pomocy społecznej.


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy  międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej “kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”

2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej “kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;

3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej “kryterium dochodowym rodziny”

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów :

1. ubóstwa;

2. sieroctwa;

3. bezdomności;

4. bezrobocia;

5. niepełnosprawności;

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7. przemocy w rodzinie;

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomanii;

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.


Świadczenia pieniężne:


Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,

• w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

• Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

• rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

• w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego wynosi:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

• w przypadku rodziny w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy i celowy specjalny

Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 


Świadczenia niepieniężne:


Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu opiekuńczego, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny. Rada Miasta w formie uchwały ustaliła tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze – Uchwała Nr V/39/19 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Posiłek w szkole i w domu

Jeden posiłek dziennie może być przyznany nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego wymienionego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 1 051,50 zł na osobę samotnie gospodarującą oraz 792,00 zł na osobę w rodzinie  zgodnie z Uchwałą Nr II/15/18 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Rejony działania pracowników socjalnych

 

MAŁGORZATA BOBRUŚ Chełmska, Chopina, Dworcowa, Działkowa, Głowackiego, Kolejowa, Kościuszki, Kraszewskiego, Leśna, Szkolna, Targowa, Tysiąclecia, Wiejska, Wspólna.
SYLWIA KRAWCZUK Boczna, Cementowa, Cicha, Fabryczna, Hirszfelda, Mickiewicza, Parkowa, Piaskowa, Reja, Robotnicza, Słowackiego, Złota.
MONIKA KOZIOŁ Jana Pawła II, Komunalna, Konopnickiej, Kopernika, Krańcowa, Krótka, Kwiatowa, Lubelska, Narutowicza, Orzechowa, Orzeszkowej, Pogodna, Polna, Północna, Prusa, Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Spokojna, Unicka, Wschodnia, Żeromskiego.
Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 266563
Wczytywanie