Zdjęcie slidera numer 1
UWAGA

W związku z sytuacją epidemiologiczną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym zwraca się z prośbą o dokonywanie zmiany sposobu przekazywania świadczeń z wypłaty w kasie Ośrodka na rzecz przelewu na rachunek bankowy. W tym celu należy złożyć w MOPS stosowne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia. Powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2. 

Zdjęcie slidera numer 2
UWAGA

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Przypominamy, że związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. W tym celu należy telefonicznie skontaktować się z pracownikami MOPS pod numerem telefonu: 82 566 30 13.

Rejowiec Fabryczny

18/05/2024

09:31

Procedura „Niebieskie karty”

Procedura “Niebieskie Karty” to procedura interwencyjno-pomocowa, obejmująca działania wielu instytucji, której celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Realizowane działania są indywidualnie dostosowywane do potrzeb danej rodziny. Procedura wynika z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szczegółowe warunki realizowania tej procedury, zadania służb oraz formularze “Niebieskich Kart” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku.

Uruchomienie procedury „Niebieskie Karty”

Uruchomienie procedury może nastąpić z inicjatywy każdej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie oraz osób mających wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy.

Uprawnienia do uruchomienia procedury “Niebieskie Karty” mają przedstawiciele następujących instytucji:

 • policji,
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia.

Uruchomienie procedury następuje przez wypełnienie formularza “Niebieska Karta-A” przez przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych instytucji, podczas rozmowy z osobą doznającą przemocy, który zawiera dane osób uwikłanych w przemoc oraz opisuje sytuację przemocy. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkowie grupy roboczej zobowiązani są do zachowania poufności pozyskanych w trakcie realizacji procedury informacji.

Następnie osobie doznającej przemocy przekazuje się formularz “Niebieska Karta-B” zawierający informacje o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy oraz o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.

Uruchomienie procedury może nastąpić w różny sposób i w różnych okolicznościach, np.:

 • podczas interwencji policji w rodzinie,
 • na prośbę osoby doznającej przemocy,
 • w trakcie kontaktu przedstawiciela instytucji upoważnionej do wszczęcia procedury z osobą, która doznaje przemocy,
 • po zaobserwowaniu niepokojących sygnałów przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego,
 • podczas badania lekarskiego,
 • w wyniku zgłoszenia w jednej z instytucji przez świadka przemocy w rodzinie, itp.

Warto pamiętać o tym, że przedstawiciel instytucji jest zobowiązany do uruchomienia procedury “Niebieskie Karty” nawet w sytuacji, gdy osoba wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy nie wyraża na to zgody.

Art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi o tym, że osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora.

Natomiast ust. 2 mówi o tym, że osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dzięki założeniu niebieskiej karty w ciągu 7 dni od złożenia dokumentu dzielnicowy skontaktuje się z rodziną, przeprowadzi wywiad środowiskowy, a następnie będzie na bieżąco kontrolował sytuację w rodzinie. Służyć temu mają comiesięczne wizyty domowe. Jednocześnie w trakcie trwania nadzoru policyjnego urzędnicy powołują specjalny zespół, który pracuje nad planem pomocy osobom poszkodowanym. Gdy strategia działania zostanie opracowana, policja przekazuje ją ofiarom przemocy w rodzinie. Ta informacja zwrotna jest tzw. Niebieską Kartą B. 

Zamknij panel dostępności WCAG
x
Projekt i realizacja: Kwant Studio
Wizyt: 259141
Wczytywanie