Projekty


"Aby świadomie być" - prewencyjny program wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. PDF Drukuj Email

Głównym celem zadania jest prewencyjne udzielanie wsparcia i profesjonalnej pomocy terapeutycznej osobom zagrożonym uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny. Uczestniczyć w nim mogą zarówno osoby samodzielnie zgłaszające się jak i osoby wyszukiwane i zachęcane do udziału na podstawie wywiadów środowiskowych prowadzonych przez pracowników MOPS w Rejowcu Fabrycznym. W ramach projektu uruchomiony zostały prewencyjny program wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, który w szczególności ma na celu:
•  ukierunkowanie aktywności na rzecz poszanowania zdrowia psychicznego;
•  zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
•  pomoc terapeutyczną w odzyskaniu zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych;
•  zapewnienie poczucia bezpieczeństwa;
•  umożliwienie lepszego funkcjonowania we własnym środowisku i społeczności.
Miejsce realizacji zadania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym, zajęci w formie rozmów indywidualnych z psychologiem w  poniedziałki o godz. 14:30. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w MOPS w Rejowcu Fabrycznym pod nr tel. (0-82) 56-63-013 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 
"Dajmy Sobie Szansę" - program edukacyjno-terapeutyczny dla osób dotkniętych problemem uzależnienia. PDF Drukuj Email

Celem zadania jest zapewnienie bezpośredniej pomocy psychiatrycznej i terapeutycznej osobom dotkniętym problemem alkoholowym i narkomanią oraz przemocą w rodzinie. Miejsce realizacji zadania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym, zajęcia w formie indywidualnych rozmów z lekarzem psychiatrą w każdy drugi czwartek miesiąca od godz. 11:00. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w MOPS w Rejowcu Fabrycznym pod nr tel. (0-82) 56-63-013 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

 
"Stop przemocy w rodzinie" - edukacyjno-terapeutyczny program dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. PDF Drukuj Email

Głównym celem zadania jest udzielenie wsparcia i profesjonalnej pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom będącym ofiarami przemocy w rodzinie oraz ich sprawcom. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny. Uczestniczyć w nim mogą zarówno osoby samodzielnie zgłaszające się, jak i osoby wyszukiwane i zachęcane do udziału na podstawie wywiadów środowiskowych prowadzonych przez MOPS w Rejowcu Fabrycznym. W ramach projektu uruchomiony został edukacyjno-terapeutyczny program wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, który w szczególności ma na celu:
•  prowadzenie poradnictwa psychologicznego;
•  pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie (mediacje rodzinne);
•  naukę radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
•  prace nad sobą, podnoszenie poczucia własnej wartości, uczenie sie asertywności,
•  poprowadzenie do usamodzielnienia się ofiar przemocy.
Miejsce realizacji zadania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym, zajęcia w formie rozmów indywidualnych z psychologiem w poniedziałki o godz. 14:30. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w MOPS w Rejowcu Fabrycznym pod nr tel. (0-82) 56-63-013 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 
"KIS - Kontynuacja działalności Klubu Integracji Społecznej w Rejowcu Fabrycznym." PDF Drukuj Email

Głównym celem zadania jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności:
•  Udzielenie wsparcia psychologicznego poprzez organizowanie warsztatów kształtowania umiejętności interpersonalnych: rozpoznawanie własnych potrzeb, wyznaczenie sobie celów życiowych, docenienie wartości pracy we własnym życiu, podnoszenie samooceny i wiary w siebie, zwalczanie stresu,
•  Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami życia codziennego, nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, profilaktyka uzależnień,
•  Zwiększenie aktywności społecznej poprzez działania samopomocowe, wolontarystyczne, wymianę doświadczeń,
•  Przygotowanie do powrotu na rynek pracy poprzez warsztaty z zakresu reintegracji zawodowej, tj. konstruowanie planu działania w poszukiwaniu pracy, analizowanie ofert pracy, przygotowanie do spotkania z pracodawcą, opracowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania sie o pracę,
•  Kształtowanie postaw obowiązkowości poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.
Zajęcia z zakresu reintegracji społecznej:
•  Zwiększenie umiejętności porozumiewania się, jasnego komunikowania własnych potrzeb, argumentacji własnego zdania, funkcjonowania w sytuacji stresu,
•  Warsztaty kształtowania postaw życiowych: promowanie zdrowego trybu życia, profilaktyka uzależnień, umiejętności korzystania z instytucji udzielających wsparcia,
•  Pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z kierowaniem do zakładów lecznictwa, udzielanie porad osobom uzależnionym,
•  Poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego . w zależności o sygnalizowanych potrzeb.
Miejsce realizacji zadania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym, zajęcia w formie spotkań grupowych w poniedziałki o godz. 15:30. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w MOPS w Rejowcu Fabrycznym pod nr tel. (0-82) 56-63-013 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 


joomla templateinternet security reviews

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W REJOWCU FABRYCZNYM

ul. Lubelska 24 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel./fax +48 82 56-63-013
e-mail:
mopsrf@rejowiec.pl

Agriculture template by kaspersky review